Gedragscode

Onze gedragscode is een uiting van wie we zijn en hoe we zaken doen bij APG Europe. De gedragscode beschrijft de principes die al onze medewerkers moeten begrijpen en het geeft een leidraad voor hoe we ons moeten gedragen tijdens ons dagelijks werk en in onze relaties met mensen in onze werkomgeving.

De gedragscode is van toepassing op alle werknemers van APG Europe, in alle landen. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat de fundamentele principes van de Code worden gehandhaafd en geconcretiseerd in de werkzaamheden waar wij als individuele werknemers voor staan. De gedragscode van APG Europe is geadopteerd van onze beursgenoteerde Zweedse holding Indutrade AB

Integriteit volgens ethische normen

APG Europe heeft veel verschillende zakelijke relaties met  leveranciers, klanten, overnamekandidaten en aandeelhouders. Om te kunnen groeien en ons te ontwikkelen, moeten we veel vertrouwen wekken bij onze belangrijkste stakeholders en mensen in onze werkomgeving en een betrouwbare partner zijn. Op dat gebied zijn we compromisloos: we moeten in elke situatie het juiste doen. In alle landen waar we werkzaam zijn, moeten we de toepasselijke wet- en regelgeving volgen.

Samen gezond en veilig

APG Europe streeft ernaar om alle werknemers een veilige en gezonde werkplek aan te bieden. Daarbij is het elimineren van duidelijke fysieke risico’s een vanzelfsprekendheid. Het beïnvloeden van de mentaliteit en het gedrag van mensen is soms een grotere uitdaging, net als het bestrijden van stress en psychosociale ziekten. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om elkaar te attenderen op gezondheids- en veiligheidsrisico’s en een werkplek te creëren waar mensen zich prettig voelen en goed kunnen presteren.

Relaties, openheid, respect en invloed

De relatie tussen werkgever en werknemer wordt gekenmerkt door openheid, respect en invloed. Elke werkplek binnen APG Europe is uniek en heeft zijn eigen geschiedenis. Bedrijfscultuur zit niet in de muren, maar in onszelf: hoe we elkaar behandelen, dag in, dag uit. Voor ons spreekt het vanzelf dat de interactie tussen werkgever en werknemer berust op wederzijds respect en dat we open en ontvankelijk kunnen zijn voor zowel kritiek als goede ideeën. 

Respect voor fundamentele mensenrechten

Waar ter wereld we ook werkzaam zijn, de fundamentele mensenrechten en vrijheden moet gerespecteerd en beschermd worden. Binnen onze eigen bedrijfsactiviteiten en in de context waarin we de kans hebben invloed uit te oefenen, streven we ernaar te waarborgen dat mensenrechten en vrijheden worden gerespecteerd en beschermd. We handhaven en communiceren onze waarden en eisen op onze werkplekken en tegenover onze zakenpartners. We tolereren geen kinderarbeid of enige vorm van gedwongen arbeid in onze eigen bedrijven of bij onze leveranciers.

Bijdragen aan milieubewust ondernemen

APG Europe beschikt over een zeer grote technische deskundigheid en is marktleider in haar respectievelijke niches. Met dat als uitgangspunt, durven we te beloven dat we er steeds naar streven onze producten vanuit milieuoogpunt te verbeteren, en dat we kunnen bijdragen aan het creëren van milieuvoordelen voor onze klanten. We werken systematisch aan het verbeteren van onze eigen werkzaamheden in termen van efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen, emissies, afvalbeheer, vervoer en andere relevante milieuaspecten.

Bijdragen aan lokale gemeenschap

We zijn goede buren en grijpen kansen aan om de gemeenschappen waarbinnen we werken te versterken. APG Europe heeft sterke lokale banden en onze bedrijfsactiviteiten worden vaak uitgevoerd in kleinere steden of dorpen. Ook een commitment om te blijven waar we gevestigd zijn, te profiteren van de deskundigheid en deze te ontwikkelen, en bij te dragen aan stabiliteit maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie. We leven de belastingwetgeving na in de respectievelijke landen en gemeenten waar onze bedrijven gevestigd zijn, en betalen de belastingen die daaruit voortvloeien.

Beheer van de gedragscode

De Gedragscode is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Indutrade. De Raad van Bestuur zal de Code en de toepassing ervan jaarlijks evalueren en zo nodig herzien.
  • Het is de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeuren van de respectieve dochterondernemingen om de Gedragscode onder de aandacht van hun werknemers te brengen en erop toe te zien dat de Code wordt nageleefd binnen hun eigen organisatie.
  • De algemeen directeuren van de respectieve dochterondernemingen bepalen verder of er actoren in de waardeketen van de onderneming zijn op wie de Gedragscode van toepassing moet zijn, zoals leveranciers, aannemers of onderaannemers.
  • Het is de verantwoordelijkheid van het management van Indutrade om na te gaan of de Gedragscode bekend is en nageleefd wordt binnen de dochterondernemingen van de groep. Dit vormt een onderdeel van de jaarlijkse monitoring van de interne controle.
  • Alle werknemers worden aangemoedigd om eventuele afwijkingen van de Gedragscode te melden – in eerste instantie aan hun direct leidinggevenden, en in tweede instantie aan een lid van het Executive Management of via de klokkenluidersfunctie van de groep: whistleblow@indutrade.se